کودکان ۶ ساله ایرانی پنج دندان پوسیده دارند

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش گفت: طبـق آخـرین بررسـی‌هـای به عمـل آمـده بطـور متوسـط هـر کـودک ۶سـاله ایرانـی در بـدو ورود بـه مدرسـه دارای ۵ دنـدان شـیری پوســیده اســت.

به گزارش خبرنگار ماهنامه ، مهرزاد حمیدی افزود: یکی مهمترین بحث‌های ما سلامت دهان ودندان دانش‌آموزان است زیرا پوســیدگی دنــدان شــایع‌تــرین بیمــاری مــزمن دوران کــودکی و نوجــوانی اســت کــه در بــین اقشار جامعه بـا هـر نـژاد و رده اجتمـاعی مشـاهده مـی‌شـود.

بيمه دندانپزشکي، کارت تخفيف، کارت تخفيف درمان دنياي آرامش پارسيان، بيمه سلامت پارسيان، کارت تخفيف ، دندانپزشکي ، دنياي آرامش پارسيان ، کارت تخفيف بانکي ، باشگاه مشتريان ، تخفيف پوست مو زيبايي

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش تصريح كرد: طبـق آخـرین بررسـی‌هـای به عمـل آمـده بطـور متوسـط هـر کـودک ۶ سـاله ایرانـی در بـدو ورود بـه مدرسـه دارای ۵ دنـدان شـیری پوســیده اســت و از ســن ۶ تــا ۱۲ ســالگی نیــز میــزان پوســیدگی دنــدان‌های دائمــی رونــد افزایشی دارد.

وي خاطرنشان كرد: مطالعات انجام شده نشـان مـی‌دهـد کـه اطفـال درسـنین دبسـتان به طـور متوسـط نیـاز بــه دریافــت ســالیانه ۳ ســاعت خــدمات دندانپزشــکی دارنــد واضح است کـه تهیـه و تـدارک نیـروی انسـانی و هزینـه اجـرای چنـین برنامـه‌ای بسـیارپرهزينه خواهد بود حال آن‌کـه ارائـه خـدمات پیشـگیری در جهـت جلـوگیری از ایجـاد بیماری‌هـای دهـان و دنـدان صرف هزینـه بسـیار کمتـری را در پـیش خواهـد داشـت.

وی افزود: بهتـرین زمـان جهـت کنتـرل بیماری‌هـای دهان و دندان سنین کودکی و یکی از بهترین مکـان‌ ها جهـت دسترسـی بـه ایـن گـروه سـنی مدارس ابتدایی است.

کارت تخفيف درمان و دندانپزشکي دنياي آرامش پارسيان

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش گفت: همزمـان بـا آمـوزش بهداشـت دهـان و دنـدان بـه دانـش‌آمـوزان و والـدین آنها، اسـتفاده از وارنـیش فلورایـد بـه عنـوان یکـی از بهتـرین روش‌های پیشـگیری از پوسـیدگی دهـان و دندان انجام می‌شود.

باشگاه مشتريان دنياي آرامش پارسيان تنها دارنده مجوز ارائه کارت تخفيف درمان و دندانپزشکي با استفاده از کارت عابر بانک و دستگاههاي پوز هوشمند در ايران

بيمه دندانپزشکي انفرادي با کارت تخفيف پزشکي دنياي آرامش پارسيان به وسيله زير ساخت لوياليتي و باشگاه مشتريان با کارت عابر بانک سفارشي شده و تخفيف دندان پزشکي و تخفيف درمان با کارت تخفيف پزشکي

منبع مهر

بهترین کارت تخفیف . درباره اشتراک تخفیف . مراکز طرف قرارداد . مراکز روی نقشهخرید آنی . دانلود اپلیکیشن . درباره ما . پشتیبانی در تلگرام تماس با ما

تصویر" ثابت